VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Zákonné povinnosti společenství vlastníků jednotek

Základní povinnosti společenství

Společenství vlastníků (dále SVJ) je dle zákona č. 72/1994 Sb. právnickou osobou, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Základní povinností SVJ je tedy zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, přičemž SVJ musí dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkající se SVJ (Zákon o vlastnictví bytů) a počínat si v souladu se schválenými stanovami společenství.

Orgány společenství

A. Shromáždění vlastníků jednotek

B. Výbor společenství, nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru

C. Další orgány dle stanov společenství

Statutárním orgánem SVJ je výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění

Správa domu dle zákona

Správa nemovitostí (facility management) je soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod nemovitosti a odstraňují překážky, které by zabraňovaly jejím obyvatelům v užívání nemovitosti jako takové.

Správa domu vyžaduje vysokou úroveň přesnosti, odbornosti a komplexnost přístupu ke spravovanému majetku, kterou SVJ většinou nezajišťuje samo, ale pověří reálným výkonem správy specializovanou společnost, správce (VÁŠ SPRÁVCE CZ.). Správa nemovitosti SVJ je poté zajišťována správcem ve spolupráci s výborem společenství na základě smlouvy uzavřené mezi SVJ a správcem.

Správa domu zahrnuje zejména dvě hlavní oblasti:

A. Administrativní a ekonomická správa

Správce vede podrobnou evidenci vlastníků, plateb a výdajů vlastníků, vystavuje zálohové předpisy za jednotlivé služby, zaúčtovává jednotlivé platby, provádí úhrady došlých dodavatelských faktur, kontroluje finanční náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržování úhrad jednotlivých vlastníků a na konci zúčtovacího období vyhotovuje vyúčtování zálohových plateb jednotlivým vlastníkům podle reálných výdajů:

- dodávka elektrické energie do společných častí a zařízení

- úklid společných prostor

- provoz a servis výtahů

- odvoz domovního odpadu

- dodávka studené vody

- dodávka tepla a TUV

- protipožární zabezpečení domu

- revize a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení nemovitosti

- revize a opravy domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice

- prohlídka a čištění komínů

- zimní údržba

- havarijní služba

- pojištění domu

- daňové povinnosti SVJ

- deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Správce vede podvojné účetnictví podle platných právních předpisů: vlastní vedení účetnictví, zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, vedení pokladní knihy, kontroluje věcné a formální správnosti účetních dokladů. Zřizuje účet u banky a hospodaří s finančními prostředky.

Zpracovává mzdovou agendu: evidence zaměstnanců, výpočet a výplata mezd, odvody ze mzdy, mzdové listy.

Přihlašuje společenství k registraci na FÚ a k zákonnému pojištění odpovědnosti.

Zpracovává roční účetní uzávěrky: rozvahu, výkaz zisků a ztrát, zprávu o hospodaření společenství a daňové přiznání za společenství.

Kontroluje platby všech vlastníků a vymáhá dlužné částky s cílem řádné platební morálky. Vede aktuální evidenci neplatičů, zasílá upomínky, připravuje podklady pro soudní nebo mimosoudní vymáhání.

Sleduje a zabezpečuje dodržování uzavřených nájemních smluv na společné prostory domu.

Připravuje podklady na úpravu existujících, nebo pro vypracování nových, nájemních smluv.

Připravuje padání návrhů na soud ve věcech týkajících se správy domu, zastupuje vlastníky před orgány státní správy nebo obce ve věcech týkajících se správy domu

B. Technická a provozní správa

Tato součást správy objektu je založena na principu korektního a kontinuálního zabezpečení technického provozu a údržby nemovitosti, a je-li to třeba, také na přípravu a následnou realizací kroků pro postupné zlepšování technického stavu objektu.

Správou bytového domu se zaobírá samostatný technik (VÁŠ SPRÁVCE CZ), který zabezpečuje všechny služby spojené s technickou a provozní správou bytového domu:

- pravidelné obhlídky stavu nemovitosti (bytového domu, garáží, administrativních objektů...)

- technická evidence nemovitosti a zaznamenávání veškerých změn

- seznam potřebných oprav a výměn prvků

- běžná údržba a opravy menšího rozsahu a dozor nad nimi

- opravy a vykonávání opatření bez souhlasu vlastníků za účelem odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí nebo vzniku škody

- harmonogram revizí a odborných prohlídek technických zařízení a zabezpečení realizace

- výkon opatření uložených v důsledku revizí a kontrol

Správce zabezpečuje všechny služby spojené s užíváním a provozem domu spočívající zejména v dodávce vody, plynu, elektrické energie, tepla, TUV, odvozu a likvidaci odpadu, kominických prací, servisu výtahových zařízení; uzavírání řádných smluv na tyto služby a výkon činností plynoucích z plnění těchto smluv:

- dokumenty a činnosti na úseku BOZP a PO

- úklid domu, domovnické služby včetně zimní údržby

- 24 hodin dostupná havarijní služba při poruše rozvodů elektrické energie, plynu, topení, vody a kanalizace

- dezinfekce, dezinsekce, deratizaceAktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz