VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob účinná od 1. 11. 2007

schválená Z5/008. zasedáním ZMB dne 4. 9. 2007

se změnou schválenou Z5/015. zasedáním ZMB dne 27. 5. 2008

Čl. 1

Pravidla upravují postup statutárního města Brna při prodeji domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob. Záměr města prodat domy, byty a nebytové prostory včetně pozemků schvaluje postupně Zastupitelstvo města Brna. Tato pravidla se vztahují i na prodej pozemků zastavěných bytovými domy, v nichž je vlastníkem jednotky či jednotek statutární město Brno.

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Nemovitostí se pro účely těchto pravidel rozumí domy a pozemky včetně jejich součástí a příslušenství.

(2) Domem se pro účely těchto pravidel rozumí bytové domy a rodinné domy dle zvláštního právního předpisu.1/

Čl. 3

Úprava právních vztahů k pozemkům

(1) Prodej domu se uskuteční vždy s prodejem zastavěných pozemků a pozemků tvořících s ním funkční celek, nezveřejní-li město záměr pozemky pronajmout.

(2) Cena za pronájem pozemku se sjednává podle platných obecně závazných právních předpisů.2/

Čl. 4

Právní formy prodeje

Prodej domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech, včetně pozemků, se uskuteční těmito formami:

(1) podle občanského zákoníku prodej domů

a) do vlastnictví právnické osoby založené výlučně nájemci bytů a nebytových prostor v domě, či

b) do podílového spoluvlastnictví maximálně 4 nájemců v domě, či

c) do vlastnictví fyzické osoby, která je nájemcem bytu v domě;

(2) podle zákona o vlastnictví bytů 3/ prodej jednotlivých bytů a nebytových prostor v domech, v nichž byly prodány byty, půdní vestavby a nástavby.

Čl. 5

Vymezení účastníků právních vztahů

(1) Na straně prodávajícího vystupuje město Brno.

(2) Na straně kupujícího vystupují

a) nadpoloviční většina nájemců bytů a nebytových prostor v domě v právních formách uvedených v čl. 4 odst. 1);

společní nájemci bytu se pro tyto účely považují za jednoho nájemce;

b) jednotlivý nájemce bytu/nebytového prostoru při prodeji bytů a nebytových prostor v domech s již prodanými byty, půdními vestavbami a nástavbami.

(3) Nájemcem ve smyslu těchto pravidel je i nájemce půdních prostor budující bytovou či nebytovou jednotku a dále osoba opravující se souhlasem pronajímatele byt vlastním nákladem.

(4) Nájemcem ve smyslu těchto pravidel je i osoba, která má pronajímatelem písemně uznáno právo bydlení ve služebním bytě.4/

(5) Na straně kupujícího nemůže vystupovat osoba, která neprokáže existenci nájemního vztahu k bytu či nebytovému prostoru s městem Brnem písemnou nájemní smlouvou, ani právnická osoba, jejímž členem či společníkem by tato osoba byla.

Na straně kupujícího dále nemůže vystupovat nájemce, který dluží městu Brnu za pronájem bytu či nebytového prostoru, nebo právnická osoba, jejímž členem nebo společníkem by tento nájemce byl.

(6) Na straně kupujícího nemůže vystupovat právnická osoba, která prokazatelně odmítla zájemce o členství či společnictví z řad nájemců v domě, s výjimkou nájemců uvedených v odst. 5 tohoto článku, nebo odmítla uzavření dohody o vypořádání dle čl. 6 odst. 3 b) pravidel.

(7) Na straně kupujícího nemohou vystupovat podíloví spoluvlastníci, kteří prokazatelně odmítli zájemce o uzavření dohody o podílovém spoluvlastnictví z řad nájemců v domě, s výjimkou nájemců uvedených v odst. 5 tohoto článku.

(8) Na straně kupujícího nemůže vystupovat jako budoucí podílový spoluvlastník ani jako člen právnické osoby, která je kupujícím, nájemce garáže, který není současně nájemcem bytu či jiného nebytového prostoru v tomtéž domě.

Čl. 6

Cena

(1) Cena nemovitostí bude stanovena znaleckým posudkem dle zvláštního právního předpisu5/ jako cena obvyklá.

(2) Cena výchozí nemovitostí bude odvozena z ceny obvyklé.

Cena výchozí činí

a) při prodeji bytových domů

50 % z podílu z ceny obvyklé bytového domu s pozemkem připadajícího na byty a

100 % z podílu z ceny obvyklé bytového domu s pozemkem připadajícího na nebytové prostory,

b) při prodeji rodinných domů 90 % z ceny obvyklé rodinného domu s pozemkem,

c) při prodeji bytových jednotek 70 % ceny obvyklé bytových jednotek s podílem na pozemku,

d) při prodeji nebytových jednotek 100 % z ceny obvyklé nebytových jednotek s podílem na pozemku,

e) při prodeji domů, bytů a nebytových prostor určených ZMB jako atraktivní 100 % z ceny obvyklé domu, bytu a nebytového prostoru s podílem na pozemku.

K ceně výchozí upravené podle způsobu platby kupní ceny dle čl. 7 těchto pravidel bude přičtena částka ve výši 4 % z ceny výchozí jako náklady města spojené s realizací prodeje

(3) Při prodeji domů, v nichž byl vybudován byt, část bytu nebo nebytový prostor z půdních prostor do majetku města nebo na nichž byla vybudována nástavba do majetku města nebo k nimž byla vybudována přístavba do majetku města (dále jen stavba), vybudování bylo financováno nájemcem a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci po 31. 12. 1990:

a) cena stavby nebude zahrnuta do obvyklé ceny domu.

b) Požádá-li nájemce jednotky město o vypořádání práv a závazků ze smlouvy o nájmu vybudované jednotky ve lhůtě pro přijetí nabídky stanovené v čl. 9 Pravidel, bude kupní cena stanovena takto:

- k výchozí ceně domu dle odst. 3a tohoto článku bude přičtena umořená část obvyklé ceny stavby, rovnající se podílu umořených a uznaných nákladů na vybudování stavby; výše umořených nákladů bude zjišťována k poslednímu dni měsíce, v němž bude provedeno ocenění nemovitostí znaleckým posudkem,

- tato cena bude upravena podle způsobu úhrady kupní ceny dle čl. 7 těchto Pravidel,

- k takto upravené ceně bude přičtena neumořená část obvyklé ceny stavby a dále částka ve výši 4 % z ceny výchozí jako náklady města spojené s realizací prodeje

Mezi městem, kupujícím a nájemcem stavby bude před podpisem kupní smlouvy uzavřena dohoda o vkladu pohledávky nájemce vůči městu ve výši neumořené části obvyklé ceny jednotky do právnické osoby, přičemž majetková účast nájemce nesmí převýšit obvyklou cenu stavby a podílu na pozemku připadajícímu ke stavbě. Pohledávka kupujícího bude započtena proti kupní ceně nemovitosti. V rámci této dohody budou rovněž dohodnuty podmínky budoucího nájemního vztahu kupujícího a nájemce v souladu s právy a povinnostmi ostatních členů právnické osoby.

(4) Zastupitelstvo města Brna má možnost v odůvodněných případech upravit cenu stanovenou dle čl. 6 odst. 2. Při prodeji jednotek dle zák. o vlastnictví bytů a Statutu města Brna má tuto možnost ZMČ.

Zastupitelstvo města Brna má dále možnost určit nemovitost jako atraktivní.

Čl. 7

Způsob úhrady kupní ceny

(1) Při zaplacení kupní ceny nebo předložení bankovní záruky 6/ před podpisem kupní smlouvy bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 20 % z ceny stanovené dle čl. 6 těchto pravidel.

(2) Při placení kupní ceny ve dvou splátkách kupující uhradí 50 % z ceny stanovené dle čl. 6 těchto pravidel před podpisem kupní smlouvy. Druhou splátku uhradí kupující do 1 roku od podpisu kupní smlouvy. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou druhé splátky je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení stanovené cenovým předpisem. 7/

(3) Bude-li kupní cena placena ve více splátkách, bude výpočet kupní ceny následující:

Cena stanovená dle čl. 6 odst. 2 a 3a) těchto pravidel bude násobena koeficientem 1,09. Kupující uhradí 30 % z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, zbytek kupní ceny ve výši 70 % uhradí kupující v5 ročních splátkách rovnoměrně stanovených. Bude-li kupující v prodlení s úhradou splátky, je povinen zaplatit úroky z prodlení stanovené cenovým předpisem. 7/

(4) Bude-li předmětem prodeje dům určený Zastupitelstvem města Brna jako atraktivní, uhradí kupující celou cenu nemovitosti před podpisem kupní smlouvy bez poskytnutí slevy dle odst. 1 tohoto článku.

(5) Prokáže-li kupující nebo společenství vlastníků jednotek, vzniklé v důsledku převodu vlastnictví kupujícím vymezených jednotek, do tří let od podpisu kupní smlouvy, že vynaložil(o) náklady na městem předem schválenou opravu inženýrských sítí, technických zařízení budov, pláště domu, střechy, nosné konstrukce či na odstranění zemní vlhkosti a že provedl(o) tyto opravy v souladu se stavebními předpisy a nezměnil(o) účel užívání bytů, a to bez ohledu na to, došlo-li k převodu vlastnictví části nemovitosti či některých kupujícím vymezených jednotek do vlastnictví jiných osob, poskytne mu město po dokončení opravy (pokud řádně a včas zaplatil(o) kupní cenu, popřípadě včas a řádně platí sjednané splátky), úhradu prokázaných nákladů, maximálně však do výše 40 % kupní ceny domu bez úpravy provedené dle čl. 6 odst. 3b) a 4 pravidel a bez nákladů města spojených s realizací prodeje, popřípadě mu do této výše promine splátky kupní ceny.

(6) Prokáže-li společenství vlastníků jednotek, jehož členem je alespoň jeden z kupujících dle těchto pravidel, do tří let od podpisu kupní smlouvy o prodeji poslední jednotky v domě, případně od podpisu poslední kupní smlouvy o prodeji jednotky v domě prodané při 1. nabídce nájemcům učiněné dle těchto Pravidel, a je-li takto prodáno minimálně 80% jednotek, že vynaložilo náklady na městem předem schválenou opravu domu uvedenou v odst. 5, poskytne mu město po dokončení opravy (pokud vlastníci jednotek řádně a včas zaplatili kupní ceny a nezměnili účel užívání bytů) úhradu prokázaných nákladů, maximálně však do výše 40 % součtu kupních cen jednotek prodaných dle vyhlášky města Brna č. 3/1996, ve znění vyhl. č. 10/1998, a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, nezahrnujících cenu pozemku, trvalých porostů, venkovních úprav, vedlejších staveb bez úpravy provedené dle čl. 6 odst. 3 b) a 4 pravidel a bez nákladů města spojených s realizací prodeje

(7) Jestliže MČ provede před stanovením návrhu ceny nemovitostí ZMB komplexní regeneraci domu, spočívající v opravě inženýrských sítí, technických zařízení budov, pláště domu, střechy, nosné konstrukce, odstranění zemní vlhkosti, může ZMB při stanovení návrhu ceny rozhodnout, že kupujícímu nepřísluší náhrada nákladů na opravy dle čl. 7 odst. 5 a 6 Pravidel prodeje, případně mu přísluší pouze částečně, s tím, že částka nepřiznaná kupujícímu bude postoupena MČ, která provedla regeneraci domu.

Čl. 8

Ostatní ujednání v kupní smlouvě

(1) Kupní smlouva bude obsahovat zejména tato ujednání:

a) Bude-li kupní cena hrazena dle čl. 7 odst. 2, 3 těchto pravidel, bude sjednáno pro případ prodeje či jiného zcizení nemovitosti předkupní právo města jako věcné právo 8) na dobu neurčitou za původní kupní cenu zvýšenou o náklady prokazatelně vynaložené kupujícím na opravy a rekonstrukci domu, provedené v souladu se stavebními předpisy, nebudou-li nahrazeny dle čl. 7 odst. 5 nebo 6 těchto pravidel s tím, že město z podnětu kupujícího po uhrazení kupní ceny podá návrh na výmaz předkupního práva.

b) Věcné břemeno 9/ spočívající v povinnosti dodávek tepla a teplé užitkové vody do objektů napojených na zdroj tepla a teplé užitkové vody nebo rozvodné zařízení včetně výměníkové stanice umístěné v prodávaném domě, v zachování procházejících energetických přípojek (plyn, elektřina) a rozvodu tepla a teplé užitkové vody, které nejsou součástí prodávaného domu, v zachování krytu civilní obrany, přístupu k jinému objektu, v zachování doprovodných technických zařízení kolektorů a zařízení veřejného osvětlení, v zachování sanovaných podzemních objektů, inženýrských sítí v majetku města Brna na pozemku tvořícím s prodávaným domem jeden funkční celek, v povinnosti umožnit vznik nových doprovodných technických zařízení kolektorů, případně sanaci podzemních objektů objevených v souvislosti s výstavbou kolektorů.

c) Závazek kupujícího převzít práva a povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy na zdroj tepla nebo výměníkovou stanici umístěnou v tomto domě, včetně kupních smluv na dodávku tepla a teplé užitkové vody.

d) Závazek kupujícího převzít závazek města Brna vyplývající ze smluv o opravách bytů a nebytových prostor vlastním nákladem nájemce, ze smluv o budování půdních vestaveb a nástaveb a ze smluv o věcném břemeni k doprovodným technickým zařízením kolektorů a k zařízení veřejného osvětlení.

e) V případě úhrady kupní ceny ve splátkách dle čl. 7 odst. 2 nebo 3 těchto pravidel závazek kupujícího uzavřít při podpisu kupní smlouvy smlouvu o zřízení zástavního práva10) k prodávané nemovitosti na nezaplacenou část kupní ceny.

f) Prohlášení kupujícího, že bere na vědomí, že pokud bude zjištěno, že prodej nemovitostí za podmínek této kupní smlouvy je protiprávní veřejnou podporou ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení Evropského společenství a nařízení Rady ES č. 659/1999, může být Evropskou komisí nařízeno tuto podporu včetně příslušenství vrátit.

g) Závazek kupujícího ve vztahu k poskytnuté veřejné podpoře dle čl. 10 těchto Pravidel.

Čl. 9

Postup při prodeji

(1) Město Brno zajistí vypracování znaleckých posudků o ceně domů, bytů a nebytových prostor včetně pozemků, na jejichž základě Zastupitelstvo města Brna stanoví návrh výchozí ceny, v domech se stavbou dle čl. 6 odst. 3 těchto pravidel i obvyklou cenu stavby.

(2) Po stanovení výchozí ceny ZMB oznámí město Brno nájemcům bytů a nebytových prostor návrh prodeje a uvede základní podmínky prodeje dle těchto pravidel včetně výše ceny a předpokládané výše veřejné podpory poskytnuté při prodeji kupujícímu.

Tento návrh platí 150 dnů od jeho oznámení nájemcům. Město oznamuje návrh prodeje nájemcům doručením do vlastních rukou, v případě nepřevzetí doporučené zásilky zveřejněním nabídky v domě. V této lhůtě nájemci mohou oznámit městu přijetí nabídky. Bude-li kupujícím právnická osoba, je třeba ve lhůtě 90 dnů od obdržení oznámení předložit městu návrh na zápis nebo registraci právnické osoby a současně doložit, že bylo všem zbývajícím nájemcům nabídnuto členství či společnictví v této právnické osobě a do 150 dnů od obdržení oznámení prokázat její vznik zápisem do obchodního rejstříku, případně registrací příslušným orgánem. V této lhůtě předloží kupující prodávajícímu prohlášení o výši veřejné podpory obdržené v předchozích 2 rozpočtových letech a v současném rozpočtovém roce.

(3) Nachází-li se v domě volný byt nebo uvolní-li se byt do dne prodeje domu, město Brno jej pronajme nejpozději do dne podpisu kupní smlouvy. Byla-li nájemní smlouva uzavřena po datu oznámení záměru prodeje nájemcům, pak se na nového nájemce nevztahuje ustanovení čl. 5 těchto pravidel.

(4) Podmínky kupní smlouvy schvaluje Zastupitelstvo města Brna a současně deklaruje výši předpokládané veřejné podpory poskytnuté při prodeji kupujícímu.

(5) Po uzavření kupní smlouvy zajistí město Brno prostřednictvím správce domu fyzické předání domu kupujícímu a vyúčtování nájemného a přijatých záloh za služby spojené s nájmem bytu a nebytového prostoru.

(6) Neprojeví- li nájemci bytů a nebytových prostor v domě ve lhůtách stanovených v čl. 9 odst. 2 zájem o koupi nemovitostí, město po uplynutí lhůty tří let od učinění první nabídky znovu nabídne neprodané nemovitosti po stanovení kupní ceny ZMB ke koupi nájemcům bytů a nebytových prostor, za podmínek platných v době podání nabídky. Tato lhůta může být zkrácena pouze na základě žádosti nadpoloviční většiny nájemců bytů a nebytových prostor v domě o učinění opakované nabídky ke koupi. Lhůty uvedené v odst. 2 se v případě učinění druhé nabídky nájemcům krátí o 30 dnů. Neprojeví-li nájemci bytů a nebytových prostor v domě v těchto lhůtách zájem o koupi nemovitostí, záměr prodeje nemovitostí ve smyslu těchto pravidel zaniká a ZMB rozhodne, ponechá-li je v majetku města, nebo nabídne-li je dále k prodeji.

Čl. 10

Řešení problematiky veřejné podpory

(1) Dojde-li prodejem a úhradou nákladů na opravy dle čl. 7 odst. 5 těchto Pravidel k překročení veřejné podpory „de minimis", má kupující možnost:

a) vzdát se části úhrady nákladů na opravy domu, případně celé úhrady, případně i souhlasit s navýšením kupní ceny tak, aby k překročení podpory „de minimis" nedošlo,

b) zvolit „Zvláštní režim prodeje".

(2) „Zvláštní režim prodeje" se uplatní v následujících případech:

a/ Prodej domu bez nebytových prostor právnické osobě, jejímiž členy jsou všichni nájemci bytů:

V kupní smlouvě bude zakotven závazek kupujícího převést bezúplatně dle zák. o vlastnictví bytů všechny bytové jednotky do vlastnictví jejich nájemců-fyzických osob, a to do 6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

b/ Prodej domu bez nebytových prostor právnické osobě, jejímiž členy jsou jen někteří nájemci bytů, minimálně však 80 % nájemců:

V kupní smlouvě bude zakotven závazek kupujícího převést bezúplatně dle zák. o vlastnictví bytů bytové jednotky do vlastnictví jejich nájemců-fyzických osob, které jsou členy této právnické osoby, a to do 6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

Poskytnutá veřejná podpora kupujícímu je v daném případě podílem z celkové veřejné podpory, jež by byla poskytnuta při prodeji domu dle Pravidel jako celku, který odpovídá poměru součtu podlahových ploch bytů, jejichž členové se nestali členy kupující právnické osoby, k součtu podlahových ploch všech bytů v domě.

c/ Prodej domu s nebytovými prostorami právnické osobě, jejímiž členy jsou jen někteří nájemci, minimálně však 80 % nájemců:

V kupní smlouvě bude zakotven závazek kupujícího převést bezúplatně dle zák. o vlastnictví bytů bytové jednotky do vlastnictví jejich nájemců-fyzických osob, které jsou členy této právnické osoby, a to do 6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

Výše veřejné podpory v daném případě je rozdílem ceny obvyklé nebytových prostorů a bytů, jejichž nájemci se nezúčastňují koupě, a částkou, kterou tyto jednotky představují z celkové kupní ceny nemovitosti stanovené dle Pravidel prodeje, s přičtením části úhrady nákladů na opravy připadající na tyto jednotky.

3) V případě, že veřejná podpora zjištěná dle odst. 2 b), c) přesáhne podporu „de minimis", navýší se kupní cena nemovitostí o částku, o níž je veřejná podpora „de minimis" převýšena.

(4) Splnění závazku dle odst. 2) musí kupující prodávajícímu doložit smlouvami o převodu vlastnictví jednotek dle zák. o vlastnictví bytů a po zápisu vkladu vlastnických práv výpisem z katastru nemovitostí.

Pro případ nesplnění závazku uzavřít smlouvy o převodu vlastnictví jednotek bude sjednána v kupní smlouvě smluvní pokuta ve výši poskytnuté veřejné podpory převyšující podporu „de minimis". Do doby předložení výpisu z katastru nemovitostí o nabytí vlastnických práv nájemci jednotek neposkytne prodávající kupujícímu úhradu nákladů na opravy nemovitostí dle čl. 7 odst. 5 těchto Pravidel.

Čl. 11

Postup při prodeji bytů a nebytových prostor

Při prodeji bytů a nebytových prostor v domech s prodanými byty, půdními vestavbami a nástavbami postupuje město Brno podle zákona o vlastnictví bytů. 3/

Čl. 12

Příjmy z prodeje a jejich využití

Příjmy z prodeje nemovitostí budou příjmem města Brna, které z nich vytvoří Fond bytové výstavby.

Část příjmů ve výši 10 % z kupní ceny prodaných nemovitostí postoupí město Brno městské části, jíž byly tyto nemovitosti svěřeny.

Jestliže ZMB při stanovení návrhu ceny rozhodlo dle čl. 7 odst. 7 těchto pravidel, částka nepřiznaná kupujícímu bude postoupena MČ, která provedla regeneraci domu.

Postoupené finanční prostředky je MČ oprávněna využít pouze k účelům uvedeným v odst. 2 písm. c), d), e), f) těchto pravidel.

(2) Využívání prostředků tohoto fondu bude dáno Statutem Fondu a prostředky budou využívány především na:

a) úhradu všech výdajů města bezprostředně souvisejících s prodejem domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech a pronájmem či prodejem pozemků dle těchto pravidel,

b) příspěvek až do výše 40 % z uhrazené kupní ceny domu kupujícímu po prokázání vynaložení nákladů dle čl. 7 odst. 5, 6 a 7 těchto pravidel,

c) výdaje na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality na výstavbu bytových domů,

d) výdaje na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů,

e) výdaje na výstavbu obecních bytů a domů,

f) výdaje na opravy a rekonstrukci bytového fondu ve vlastnictví města Brna.

(3) Příjmy budou součástí rozpočtu města Brna, prostředky z něj budou čerpány dle rozhodnutí ZMB na jmenovitě určené investiční akce a budou zúčtovány vždy ke konci roku.

Čl. 13

(1) Zastupitelstvo města Brna má právo vyjmout ze zveřejněného seznamu dům, který nebude dále předmětem prodeje ve smyslu těchto pravidel. Stane-li se tak po zaslání nabídky ke koupi nájemcům, nahradí jim město náklady, které jim v této souvislosti prokazatelně vznikly, uplatní-li tento požadavek do 30 dnů od doručení oznámení o vyjmutí domu ze zveřejněného seznamu.

Čl. 14

Tato pravidla jsou platná dnem schválení Zastupitelstvem města Brna, účinná od 1. 11. 2007. Nabídky odeslané nájemcům do data účinnosti zůstávají v platnosti.

Tato Pravidla ruší Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob schválená Z3/029. zasedáním ZMB konaným od 26. 6. 2001, ve znění:

změny č. 1, schválené Z3/032. zasedáním ZMB konaným od 13. 11. 2001, a

změny č. 2, schválené Z3/035. zasedáním ZMB konaným od 5. 3. 2002,změny č. 3, schválené Z4/008. zasedáním ZMB konaným dne 24. 6. 2003,

změny č. 4, schválené Z4/015. zasedáním ZMB konaným dne 6. 4. 2004,

změny č. 5, schválené Z4/020. zasedáním ZMB konaným dne 9. 11. 2004.

1/ § 2 písm. a) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

2/ § 10 z. č. 526/1990 Sb., o cenách

3/ z. č. 72/l994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, ve znění pozdějších změn a doplňků

4/ § 713 odst. 1 obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

5/ z. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků

6/ § 313 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků

7/ § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

8/ § 602 obč. zákoníku č. 40/1964Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

9/ § l5ln a násl. občanského zákoníku č. 40/l964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

10/ § 152 a násl. občanského zákoníku č. 40/l964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků¨

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna Čl. 9 odst. (3) Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech

včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob

schváleno Zastupitelstvem města Brna 22. 1. 2013

Změna Čl. 9 odst. (3) Pravidel:

(3) Nachází-li se v domě volný byt nebo uvolní-li se byt do dne prodeje domu, město Brno jej pronajme nejpozději do dne podpisu kupní smlouvy. Nový nájemce má právo zúčastnit se koupě ve smyslu či. 5 těchto pravidel, a to za shodných podmínek s ostatními nájemci.

Změna mění postavení nových nájemců a dává jim právo zúčastnit se koupě domu za

shodných podmínek se všemi ostatními nájemci. Tato změna se vztahuje i na případy, kdy

již byla nájemcům učiněna nabídka ke koupi, ale nedošlo dosud k uzavření kupní smlouvy.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz