VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Založení družstva

Právní úpravu obsahuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Právní služby družstva VÁŠ SPRÁVCE CZ zahrnují kompletní přípravu a vedení schůzí při vzniku bytového družstva.

Obecně je družstvo společenstvím osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.

Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je bytové družstvo.

Bytové družstvo je organizací, jejímž cílem je zajišťovat pro své členy bydlení.

Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, které v podmínkách privatizace domů a bytů vhodně předchází přípravná schůze. Příprava a průběh ustavující schůze vyžadují soulad se zákonem a proto doporučujeme svěřit přípravu a organizaci odborníkům. Setří se čas, nervy i peníze. Kontaktujte nás.

Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem.

Ustavující schůze družstva určuje zapisovaný základní kapitál, schvaluje stanovy, volí představenstvo a kontrolní komisi.

Na ustavující schůzi družstva jsou oprávněny hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Ustavující členská schůze zvolí svého předsedajícího. Do jeho zvolení řídí schůzi svolavatel.

Pro ustavující schůze a všechny ostatní doporučujeme, pro zajištění patřičných podmínek pro jednání a maximální účast, využít pronájem prostor mimo dům. Naše zkušenosti potvrzují pružnost a akceschopnost takovýchto schůzí. Kontaktujte nás.

Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu určeného stanovami (základní členský vklad) anebo ve stanovách určené části základního členského vkladu

Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva podle stanov.

Členská schůze se schází ve lhůtách určených stanovami, nejméně jednou za rok.

Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Členové neručí za závazky družstva. Stanovy mohou určit, že členové družstva nebo někteří z nich mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu do určité výše uhrazovací povinnosti přesahující členský plat na krytí ztrát družstva. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu

Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva.

Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li podle stanov členství podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku.

Družstvo musí mít své stanovy, které upravují práva a povinnosti jeho členů.

Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práva povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práva povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva. Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a povinností zůstavitele se stává novým členem družstva.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz