VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Smluvní podmínky                                       

 

pro účast na vzdělávacích akcích / seminářích 

(dále jen "Smluvní podmínky", platné od 1. 11. 2012)

 

 

1. Úvodní ustanovení a právní režim

A. Poskytovatelem se rozumí Váš správce CZ, družstvo, zapsané u KS v Brně, spis.zn. Dr.5379,  IČ

01978632, sídlo Brno, Potocká 58/7, 623 00, zastoupené předsedou družstva Pavlem krčkem.

B. Objednatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která u poskytovatele objednává služby v oblasti

vzdělávání.

C. Účastníkem se rozumí fyzická osoba, které je poskytována vzdělávací služba.

D. Veškeré úkony související se smluvním vztahem vzniklým na základě těchto Smluvních podmínek musí být

činěny písemně, není-li dále uvedeno jinak. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost úkonu.

E. Písemnou formou se rozumí i komunikace pomocí e-mailu a online formuláře na stránkách poskytovatele.

 

 

2. Přihláška

A. Odesláním závazné přihlášky objednatel akceptuje tyto Smluvní podmínky a dává souhlas ke zpracování          v přihlášce uvedených údajů podle z. č. 121/2000 Sb. Tyto údaje jsou důvěrné a bez souhlasu objednatele nebudou poskytnuty třetí osobě.

B. Na vzdělávací akci poskytovatele se objednatel přihlašuje prostřednictvím závazné přihlášky. Závaznou

přihlášku lze podat  - zaslat e- mailem  na adresu info@vasspravcecz.cz, poštou na adresu Váš správce CZ, Kongresové centrum, Výstaviště 1, 623 00 Brno.

C. Lhůta pro přijímání přihlášek končí pátý pracovní den před konáním akce, pokud není uvedeno jinak. V případě

volné kapacity může pořadatel akceptovat přihlášku i po této lhůtě.

D. V případě, že objednatel zašle přihlášku po uvedené lhůtě a pořadatel ji akceptuje, vložné na seminář se

navyšuje o paušální částku 100 Kč.

E. Jedním formulářem lze přihlásit i více účastníků. Při přihlášení více než tří účastníků může poskytovatel  po domluvě poskytnout množstevní slevu.

F. Přijaté přihlášky jsou zpracovávány podle pořadí doručení a jejich přijetí poskytovatel zpětně potvrzuje prostřednictvím e-mailové pošty. Není-li přihláška poskytovatelem potvrzena, účastník není přihlášen a akce se nemůže zúčastnit.

G. Pokud přihlášení účastníci nebudou zařazeni z důvodů naplněné kapacity, bude objednatel o této skutečnosti

bez zbytečného odkladu vyrozuměn a poskytovatel stanoví náhradní termín. V případě, že náhradní termín

nebude moci být stanoven, vrací poskytovatel objednateli účastnický poplatek, pokud si objednatel nevybere

náhradou jinou vzdělávací akci poskytovatele.

 

 

3. Cena a platební podmínky

A. Objednatel akceptuje výši smluvní ceny uvedené v nabídce vzdělávací akce. Cena je stanovena dohodou podle

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je uvedena včetně aktuální sazby DPH 20%.

B. Aktuální cena vložného pro každý seminář je uvedena v detailech k akcím na stránce www.inuv.cz

C. Případné slevy z vložného vyhlašuje poskytovatel individuálně pro každou akci.

D. Úhrada ceny vložného probíhá bankovním převodem. Smluvní cena musí být poukázána na bankovní účet

poskytovatele č. 2107848625/2700, pod variabilním symbolem čísla akce,  a to nejpozději 5. pracovní den před konáním akce, není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak. Poukázáním platby se rozumí její připsání na výše uvedený účet poskytovatele.

E. Účastnický poplatek lze také uhradit ve výjimečných případech na místě při registraci v hotovosti. V takovém

případě nemá účastník nárok na občerstvení, které je běžně součástí vložného, případně na tištěné podklady .

F. Účastníkovi bude na základě připsané platby na bankovní účet poskytovatele zaslán daňový doklad mailem nebo předán osobně při prezenci.

G. V den konání akce objednatel předloží u prezence potvrzení o úhradě (kopii dokladu o bankovním příkazu).

H. V účastnickém poplatku je zahrnuto mj. stravování a nápoje. Případné náklady na ubytování si hradí každý

účastník sám.

 

4. Storno podmínky

A. Objednatel může zrušit přihlášku účastníka nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce s

nárokem na vrácení poplatku v plné výši.

B. Jestliže objednatel zruší přihlášku účastníka v termínu  2 pracovní ch dnů před konáním vzdělávací akce, účtuje poskytovatel storno poplatek ve výši 30% ceny vložného.

C. Pozdější zrušení není z provozních důvodů akceptovatelné a objednatel je povinen uhradit účastnický poplatek

v plné výši.

E. Při předem neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka nebo jeho náhradníka neposkytuje poskytovatel

objednateli ze své nabídky náhradní akci a poplatek nevrací.

F. Poskytovatel může v odůvodněných případech při zrušení přihlášky poskytnout objednateli možnost účasti na

jiné vzdělávací akci poskytovatele, nejdéle však do uplynutí lhůty 3 měsíců. Tím však nezaniká povinnost uhradit

storno poplatek, případně účastnický poplatek dle dispozic poskytovatele.

G. Případné vrácení poplatku (nebo rozdílu) poskytovatel provede do konce kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byl účastnický

poplatek hrazen. Toto ustanovení se týká článků 4 i 5 těchto Smluvních podmínek.

 

 

5. Podmínky změn v organizaci vzdělávací akce ze strany poskytovatele

A. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, případně doby zahájení nebo ukončení vzdělávací akce,

osoby lektora, místa konání, případně přednáškového sálu.

B. O změnách je povinen poskytovatel informovat objednatele bez zbytečného odkladu, zpravidla elektronickou

rozesílkou aktualizovaného programu vzdělávací akce nejméně 3 dny před jejím zahájením.

C. Pokud se jedná o změny termínu akce a termín akce se přesouvá o 15 či méně pracovních dní, poskytovatel

informuje objednatele e-mailem a telefonicky nebo pomocí SMS zprávy tak, aby objednatel mohl na změnu

operativně zareagovat. Pokud účastník hovor či SMS nepřijímá nebo mobilní kontakt na sebe v přihlášce neuvede,

poskytovatel jej informuje pouze e-mailem a není odpovědný za případné následky na straně objednatele.

D. Pokud dojde ze strany poskytovatele k úplnému zrušení vzdělávací akce bez uvedení náhradního termínu, má

objednatel právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši.

E. Objednatel v takovém případě může dále využít rovněž nabídku účasti na jiné vzdělávací akci poskytovatele,

uhrazená cena vložného se vztáhne k náhradní zvolené akci, případný rozdíl v ceně bude dorovnán.

F. V případě náhlého zrušení vzdělávací akce z důvodů na straně poskytovatele (např. náhlé onemocnění lektora,

úraz, nehoda atp.) poskytovatel uhradí objednateli zaplacený účastnický poplatek a jízdní náklady vzniklé

účastníkovi v souvislosti s jeho přepravou na zrušenou vzdělávací akci, a to za předpokladu prokázání těchto

jízdních výdajů účastníkem, popř. objednatelem. Uhrazeny budou pouze náklady odpovídající přímým a nutným

jízdním výdajům za přepravu hromadnými dopravními prostředky z místa sídla (bydliště) účastníka do místa

konání akce. Poskytovatel nehradí zvýšené cestovní náklady spojené s jiným způsobem přepravy (osobní

automobil atp.) a neposkytuje ani náhradu za jiné výdaje (stravné, mzdové náhrady atp.).

G. Objednatel může po domluvě s poskytovatelem místo nároku na vrácení účastnického poplatku využít nároku

na bezplatnou účast na stejné akci konané v náhradním termínu (dle odst. E), dodrží-li ostatní podmínky pro

účast na akci (např. zaslání přihlášky podle části 2). V takovém případě nemůže být uplatněn nárok objednatele /

účastníka na úhradu cestovních nákladů .

 

 

7. Vyloučení odpovědnosti

A. Poskytovatel, Institut udržitelné výstavby s.r.o.. nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí

strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.

B. Dále nepřebírá poskytovatel odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí, nebo které byly účastníky způsobeny. Případné náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, nese  výhradně účastník vzdělávací akce.

 

8. Závěrečný souhlas:

A. Vyplněním závazné přihlášky souhlasí účastník s těmito Smluvními podmínkami pro účast na vzdělávacích

akcích / seminářích pořádaných poskytovatelem a zároveň dává svůj výslovný souhlas k využívání osobních údajů

podle z. č. 101/2000 Sb. pro marketingové účely poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat.

V Brně, v březnu  2014

 

Váš správce CZ, družstvoAktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz