VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Ćtvrtek 8.12.2022

Družstvo Váš správce CZ zajišťuje odborné poradenství pro majitele, nájemce i nájemníky.  Poradenství se týká téměř všech problémů s bydlením a to zejména po stavebně-technické stránce. Poradenství zaměřujeme také na problematiku výstavby, rekonstrukcí, bydlení a užívání domů a bytů (rovněž rodinných domů), výběr realizační firmy, možného financování, aktuální dotační programy a další formy podpory bydlení.

Váš dotaz pošlete na e-mail: poradna@vasspravcecz.cz a v co nejkratší době Vám zprostředkujeme odpověď. Ke svému dotazu vždy přidejte kontaktní telefon. Mnohdy  je třeba dodatečného upřesnění, abychom mohli fundovaně odpovědět.

Dotaz:

Nepravidelně, čas od času a vždy po silnějších deštích se mi v mé bytové jednotce BD v obývacím pokoji pod vnitřním parapetem objeví vlhká skvrna. Okno jsem nechal seřídit a opatřit novým těsněním, vlastní parapet je vždy suchý. Skvrna časem zmizí.

Na sklonku podzimu, v chladném počasí a po vytrvalém dešti jsme provedli nedestruktivní diagnostiku termovizní kamerou. Ta nám ukázala následující skutečnost.

    

    

V prvém případě je vlevo termovizní snímek a vpravo reálný snímek. Je zde zachycen detail celého průběhu tepelného mostu ve spáře pod okenním parapetem ochlazovaným zvnějšku a proto zevnitř spíše nevýrazným spojený s částečným průnikem dešťové vody.

V druhém případě detailnější pohled na parapet a jeho nesourodé a nehomogenní teplotní pole. V pravém dolním rohu snímku v červeném kroužku je patrná oblast masivního průniku chladné vody, která se nachází pod parapetem.

Jednotlivá teplotní pole jsou vykreslená pomocí izoterm, které ohraničují specifikované tepelné oblasti. Vnější okraj parapetu má vespod částečně vlhkou oblast, která zasahuje do jedné jeho třetiny Vnitřní okraj je naopak oteplován zevnitř. V ploše jsou pak patrné drobné imperfekce vlhkostního charakteru, které umožňují průnik dešťové vody hnaným větrem pomocí vodorovné styčné a nechráněné parapetní hrany dovnitř do konstrukce.

 Doporučení:

Detail styku venkovního parapetu se zateplovacím systémem se musí zatmelit tak, aby bylo zamezeno průniku vody pod venkovní parapet. Venkovní parapety musí být ukotveny tak, aby nedocházelo k jejich nadzvedávání při silném větru. Znamená to tedy, že tyto širší a vetší plechové parapety, zvláště pak na výškových budovách, je třeba nejen přikotvit ke stávající obvodové konstrukci, ale navíc vyztužit a zesílit připojovací plechovou lištou v souladu s ČSN 73 3610 – navrhování klempířských konstrukcí. Dalším pochybením je osazení okna přímo na obvodové zdivo, kde vznikla průběžná spára, která není ošetřena z interiéru parozábranou a z exteriéru difúzní folií. Tato skutečnost způsobila při hnaném dešti větrem zatékání dešťové vody pod parapet a přímo pod okenním rámem až do interiéru (nemluvě o tepelném mostu pod okenním rámem). Tento detail je naprosto nesystémový.

 

Dotaz

V průběhu každé zimy se mi u venkovních dveří na vnější i vnitřní stěně vytvoří vlhká mapa a následně začne opadávat omítka. Dveře jsem dodatečně zatěsnil a zevnitř jsem si koupil zateplovací váleček a přesto nepomáhá.

Z hlediska ustanovení národních harmonizovaných technických norem se touto problematikou zabývají zejména:

 ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

Zde se uvádí:

Návrh hydroizolací staveb vychází z hydrofyzikálního namáhání. Hydrofyzikální namáhání se stanoví průzkumem prostředí, do kterého má být stavba umístěna, hydroizolační analýzou provozu i vlastní konstrukce stavby (inženýrskogeologický průzkum, rozbor klimatických podmínek v místě stavby, osazení stavby do terénu, tvar stavby, poloha hydroizolačních vrstev a konstrukcí ve stavbě, vlhkostní vlivy provozu uvnitř i vně objektu a další faktory).

Části stěn přimykající se k terénu se proti působení srážkové odstřikující vody i vody povrchové zpravidla chrání povlakovými hydroizolacemi, přecházejícími z oblasti pod terénem na stěny nad terénem.

Přesah povlakových hydroizolací nad úrovní přilehlého terénu se volí v závislosti na konstrukčním řešení detailu styku konstrukce s terénem, předpokládané úrovni povrchové vody, tloušťce sněhové přikrývky.

Z výše uvedeného plyne, že problematikou výšky vytažení hydroizolačního povlaku na svislé konstrukce se musí zabývat především projektant stavby, který by měl s ohledem na znalost místních poměrů a podmínek (povrchová a podpovrchová voda, odstřikující voda, množství sněhu a výška sněhové pokrývky…) jednoznačně tuto výšku stanovit. Pokud PD neřeší tyto důležité detaily, je třeba požadovat zpracování detailů v souladu s technologickými postupy, normami a vyhláškami od zhotovitele stavby.

Ukázky nejčastějších chyb:

Vadné a netěsné napojení vodorovné a svislé HI.

Chybějící svislá HI u ostění vstupních dveří.

Nedostatečná celková výška svislé HI.

Scházející propojení svislé HI u garážových vrat.

Doporučení:

Provést vnitřní i vnější sondu u vstupu a zjistit stav přiléhajících stavebních konstrukcí včetně provedení důkladné kontroly spodní hydroizolační vrstvy včetně napojení vodorovné a svislé HI. V případě nalezených imperfekcí je třeba provést nápravu.Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz