VÁŠSPRÁVCECZ
...aby se Vám lépe žilo

Úterý 7.2.2023

Každým rokem na přelomu měsíce března a dubna obdrží každý vlastník vyúčtování služeb za předchozí rok. Ve vyúčtování služeb je vyhodnoceno hospodaření jednotlivých vlastníků a objektu jako celku. Skutečné náklady na dodávky služeb jsou zúčtovány s uhrazenými zálohami na služby.

Vyúčtování služeb je předáno výboru společenství, který předá vyúčtování jednotlivým vlastníkům v domě.

Vlastník může v zákonné lhůtě 21 dní od předání vyúčtování uplatnit reklamaci proti tomuto vyúčtování. Reklamace musí být podána písemně, a to osobně na příslušném klientském centru, případně může být zaslána správci poštou. Správce se v průběhu 30-ti dnů k reklamaci vyjádří.

V případě vzniklého nedoplatku, doporučujeme upravit si výši záloh. V rámci ročního vyúčtování služeb předkládáme výborům SVJ návrh na úpravu záloh. Tento návrh zohledňuje ceny dodavatelských služeb v příslušném kalendářním roce a také výši případného nedoplatku. Zálohy na služby lze také upravit individuálně, a to přímo na klientském centru.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYÚČTOVÁNÍ

 

Identifikační číslo klienta           

 • evidenční číslo, pod kterým je vlastník / uživatel bytu veden v databázi správce

Celková podlahová plocha                   

• rozloha bytu v m2

Započitatelná podlahová plocha                             

• započitatelná podlahová plocha slouží pro vyúčtování nákladů na teplo (vypočtena v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb.)v m2

Číslo účtu SVJ                                   

• bankovní spojení pro úhrady nedoplatků

  

OBSAZENOST

 

Osoby/byt:

Počet osob v bytě v jednotlivých měsících (vč. průměrného počtu za dané období).

Osoby/dům:

Počet osob v odběrném místě (domě, společenství) v jednotlivých měsících (vč. průměrného počtu za dané období).

  

MĚŘENÉ SLUŽBY

 

Způsob rozúčtování jednotlivých služeb

Teplá voda

Náklady na teplou užitkovou vodu tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na tepelnou energii jsou rozděleny na složku základní (30 %) a spotřební (70 %). Základní složka je vypočtena podle poměru podlahové plochy, spotřební složka podle poměru náměrů vodoměrů (jsou-li instalovány a byl -li umožněn a proveden odečet). K vyúčtování uživatele může být na zvláštní příloze uveden výpočet nákladu od smluvně zajištěné dodavatelské firmy. V případě, že rozúčtování nákladů na TUV provádí správce, jsou náklady na TUV členěny na  náklady TUV ohřev – dle podlahové plochy bytu (30 % ) a dle naměřených m3 ( 70 %)  a dále na náklady TUV voda (spotřeba vody v naměřených m3).

Studená voda

Náklady na studenou vodu jsou rozúčtovány dle naměřených stavů podružných (ne)bytových vodoměrů. Nejsou-li vodoměry osazeny, určí se výše spotřeby jinými stanovenými způsoby. Obsahuje vodné, stočné, popř. srážkovou vodu.

Vytápění

Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce jsou rozděleny na složku základní (40 % - 50 %) a zbytek tvoří spotřební složku. Základní složka je vypočtena podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy, spotřební složka podle poměrových měřidel tepla (nejsou–li měřiče instalovány, je spotřební složka vypočtena obdobně jako základní). K vyúčtování služeb uživatele může být na zvláštní příloze uveden výpočet od smluvně zajištěné dodavatelské firmy.

Výtah

Náklady na provoz výtahu (servis nebo náklady na elektrickou energii pro provoz výtahu apod.) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak (běžné je, že náklady na výtah nesou jen osoby od druhého patra výše apod.)

Spotřeba elektřiny společných prostor

Náklady na elektřinu společných prostor domu (osvětlení apod.) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých (ne)bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Odvoz odpadu

Náklady na svoz domovního odpadu (popelnice, kontejnery) jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých (ne)bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Komíny

Náklady na čištění a údržbu komínů jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu komínových průduchů v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Prádelna, mandlovna

Náklady za spotřebovanou elektrickou energii v prádelnách nebo mandlovnách jsou zpravidla rozúčtovány jen těm uživatelům, kteří prádelnu či mandlovnu v daném období využili, pokud společenství nerozhodne jinak.

Společná televizní anténa

Náklady na provoz společné televizní antény (náklady na drobné opravy STA nebo náklady na elektrickou energii pro provoz STA apod.) jsou zpravidla rozúčtovány poměrem na jednotlivé (ne)byty, pro které STA slouží, pokud společenství nerozhodne jinak.

Septik /žumpa

Náklady na vývoz septiků/žump jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

Úklid

Náklady na úklid společných částí domu jsou zpravidla rozúčtovány dle počtu osob v jednotlivých bytech, pokud společenství nerozhodne jinak.

 Aktuality / Semináře
/ Partnerské akce
PRODEJ DOMŮ A BYTŮ Z VLASTNICTVÍ MĚSTA BRNA DO VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Privatizace bytů na Lesné? Zapomeňte, vzkazuje město

Naši partneři

KONTAKTNÍ INFORMACE
 • Klientské centrum
  info@vasspravce.cz
 • Evidence /účetnictví
  info@vasspravce.cz
 • Technické služby
  info@vasspravce.cz
 • Havarijní služba 24H
 • VÁŠ SPRÁVCE CZ, družstvo

  Pracoviště: Výstaviště 405/1
  Kongresové centrum
  603 00 Brno

 • Tel: 00420 602 711 091
 • Email: info@vasspravcecz.cz
 • www.vasspravcecz.cz